VİTRA KARO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından bu aydınlatma metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir:

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.vitratiles.com/tr/kvkk adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

• Ürün ve hizmetlerin sizlere sunulması,
• Satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması,
• Talep ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesi,
• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
• Satış ve faturalandırma işlemlerinin yapılması,
• Etkinlik ve fuar süreçlerinin yürütülmesi,
• Ürün ve hizmetlerin sizlere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası,
• Sipariş yönetimi ile ürün ve hizmetlerin tesliminin sağlanması, Müşteri memnuniyeti araştırmalarının gerçekleştirilmesi,
• Marka sağlığı araştırmalarının yürütülmesi,
• Marka ve ürün bilinilirliğini arttırmak amacıyla yarışmalar ve çekilişler düzenlenmesi,
• Ürün ve hizmetlerimize ilişkin tanıtım ve bilgilendirme yapılması amacıyla iletişim bilgilerinize elektronik ticari ileti gönderilmesi (vereceğiniz onay dahilinde).

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi maksadıyla tedarikçilerimize, iş/çözüm ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, açık rızanıza istinaden iletişim bilgilerinize elektronik ticari ileti gönderilmesi amacıyla hizmet alınan yurt dışında mukim hizmet sağlayıcılara, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşıldığı taraflara ve amaçlarına ilişkin detaylı bilgilere www.vitratiles.com/tr/kvkk adresinde yer alan Politika’dan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket’imiz ile temas edeceğiniz; fiziki ortamda yüz yüze, bayilerimiz, mağazalarımız; elektronik ortamda internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulama kanalıyla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Ürün ve hizmetlerimizin sizlere sunulması,
• Satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması,
• Satış ve faturalandırma işlemlerinin yapılması,
• Sipariş yönetimi ile ürün ve hizmetlerin tesliminin sağlanması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Ürün ve hizmetlerimizin sizlere sunulması,
• Satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması,
• Talep ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesi,
• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
• Etkinlik ve fuar süreçlerinin yürütülmesi,
• Sipariş yönetimi ile ürün ve hizmetlerin tesliminin sağlanması,
• Müşteri memnuniyeti araştırmalarının gerçekleştirilmesi,
• Marka sağlığı araştırmalarının yürütülmesi,
• Marka ve ürün bilinirliğini arttırmak amacıyla yarışmalar ve çekilişler düzenlenmesi.

Açık Rızanıza istinaden;

 
• Ürün ve hizmetlerin sizlere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası,
• Ürün ve hizmetlerimize ilişkin tanıtım ve bilgilendirme yapılması amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi ve bu amaçla iletişim bilgilerinize elektronik ticari ileti gönderilmesi ve Şirket’in bu kapsamda hizmet aldığı yurt dışında mukim hizmet sağlayıcılar ile paylaşılması.
• İletişim, kimlik verileriniz ile finansal, işlem bilgilerinizin müşteri memnuniyeti, marka sağlığı ve gizli müşteri araştırmaları kapsamında; anket ve gerekli çalışmaların yürütülmesi amacıyla işlenmesini ve bu doğrultuda yurt dışında mukim hizmet alınan danışmanlık firmaları IPSOS S.A. ile paylaşılması.
 
Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.vitratiles.com/tr/kvkk adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak Şirketlerimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.