VİTRA KARO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan sonra “Şirketimiz” veya “biz” olarak anılacaktır) unvanlı Şirketimiz tarafından bu aydınlatma metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.vitratiles.com/tr/kvkk adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (bundan sonra “Politika” olarak anılacaktır) ulaşabilirsiniz.

2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

• Ürün ve hizmetlerin sizlere sunulması,

• Satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması,

• Talep ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesi,

• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

• Satış ve faturalandırma işlemlerinin yapılması,

• Etkinlik ve fuar süreçlerinin yürütülmesi,

• Ürün ve hizmetlerin sizlere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası,

• Sipariş yönetimi ile ürün ve hizmetlerin tesliminin sağlanması, Müşteri memnuniyeti araştırmalarının gerçekleştirilmesi,

• Marka sağlığı araştırmalarının yürütülmesi,

• Marka ve ürün bilinilirliğini arttırmak amacıyla yarışmalar, anketler ve çekilişler düzenlenmesi,

• Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında internet sitemiz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması, üyelik sözleşmesinin kurulması,

• Ürün ve hizmetlerimize ilişkin tanıtım ve bilgilendirme yapılması amacıyla iletişim bilgilerinize sms veya eposta yoluyla elektronik ticari ileti gönderilmesi veya telefon ile iletişim kurulması(vereceğiniz onay dahilinde).

3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi maksadıyla hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlara, bilgi teknolojisi altyapısı ile çerezlere ilişkin teknik hizmet sağlayıcılara, tedarikçilerimize, iş/çözüm ortaklarımıza, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere; açık rızanıza istinaden ise iletişim bilgilerinize elektronik ticari ileti gönderilmesi amacıyla hizmet alınan yurt dışında mukim hizmet sağlayıcılara, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşıldığı taraflara ve amaçlarına ilişkin detaylı bilgilere www.vitratiles.com/tr/kvkk adresinde yer alan Politika’dan ulaşabilirsiniz.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile temas edeceğiniz; fiziki ortamda bayilerimiz ve mağazalarımız aracılığıyla; elektronik ortamda ise internet sitelerimiz, sosyal medya hesaplarımız, çağrı merkezi ve mobil uygulamalarımız kanallarıyla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır. İnternet sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Bu konuda detaylı bilgi için “Çerez Aydınlatma Metnimizi” inceleyebilirsiniz.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

4.1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Ürün ve hizmetlerimizin sizlere sunulması,

• Satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması,

• Satış ve faturalandırma işlemlerinin yapılması,

• Sipariş yönetimi ile ürün ve hizmetlerin tesliminin sağlanması.

• Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında internet sitemiz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması, üyelik sözleşmesinin kurulması.

4.2. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Ürün ve hizmetlerimizin sizlere sunulması,

• Satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması,

• Talep ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesi,

• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

• Etkinlik ve fuar süreçlerinin yürütülmesi,

•Sipariş yönetimi ile ürün ve hizmetlerin tesliminin sağlanması,

• Müşteri memnuniyeti araştırmalarının gerçekleştirilmesi,

• Marka sağlığı araştırmalarının yürütülmesi,

• Marka ve ürün bilinirliğini arttırmak amacıyla yarışmalar ve çekilişler düzenlenmesi.

4.3. Açık Rızanıza istinaden;

• Ürün ve hizmetlerin sizlere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası,

• Ürün ve hizmetlerimize ilişkin tanıtım ve bilgilendirme yapılması amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi ve bu amaçla iletişim bilgilerinize elektronik ticari ileti gönderilmesi ve Şirketimizin bu kapsamda hizmet aldığı yurt dışında mukim hizmet sağlayıcılar ile paylaşılması.

• İletişim, kimlik verileriniz ile finansal işlem bilgilerinizin müşteri memnuniyeti, marka sağlığı ve gizli müşteri araştırmaları kapsamında; anket ve gerekli çalışmaların yürütülmesi amacıyla işlenmesi ve bu doğrultuda yurt dışında mukim hizmet alınan danışmanlık firmaları ile paylaşılması.

• Ürün ve hizmetlerimize ilişkin tanıtım ve bilgilendirme yapılması amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi ve bu amaçla cep telefonunuz aracılığıyla tarafınızla iletişim kurulması.

4.4. Üyelik

Sitemize üye olarak paylaştığınız kişisel verileriniz; sipariş oluşturulması, müşteri memnuniyeti, marka sağlığı ve gizli müşteri araştırmaları kapsamında işlenecek ve bu kapsamda yurtiçi ve yurtdışında mukim danışmanlık firmaları, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz ile paylaşılabilecektir.

4.5. Bülten Aboneliği

Şirketimizce periyodik olarak yayınlanan Bültene abone olduğunuzda, ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında bireyselleştirilmiş reklamlar ve bilgileri içeren Bültenimiz, belirtmiş olduğunuz iletişim adreslerinize gönderilecektir. Bülten aboneliğinizi dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunu yapmak için, lütfen her bültende yer alan abonelikten çıkma linkini tıklayın.

4.6. İletişim Formu ve Randevu Formlarının Doldurulması

Sitemizde yayınlanan iletişim formu ve/veya randevu formunu doldurarak paylaştığınız kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak, elektronik ortamda başvuru formu doldurulması suretiyle işlenmektedir. Kişisel verileriniz yalnızca formda belirtilen amaçlar dahilinde işlenebilir ve üçüncü kişiler ile paylaşılabilir. Eğer açık rıza verirseniz, ilgi alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş ürünlerimizle ilgili tanıtım ve reklam amacıyla sizi arayabilir ve/veya cep telefonunuza sms veya eposta adresinize ticari elektronik ileti gönderebiliriz. Tarafımıza verdiğiniz onayları dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçerek iptal edebilirsiniz.

5) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

6) İletişim Bilgileri

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.vitratiles.com/tr/kvkk adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak veya aşağıdaki yöntemlerden biri ile Şirketimize iletebilirsiniz.

  BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
1. Yazılı Olarak Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru, noter veya kargo/posta vasıtasıyla Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 Levent Beşiktaş İstanbul Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile vitrakaro@vitrakaro.hs02.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
3. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle vitrakaro-kvkk@vitra.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
4. Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle vitrakaro-kvkk@vitra.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

7) Kişisel Verilerinizin Saklandığı Süre

Kişisel verileriniz, yalnızca verilerinizi tarafımıza ilettiğiniz sebep için veya yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olduğu süre kadar tarafımızdan saklanacaktır. Kişisel verilerinizi tanıtım ve pazarlama amaçlı olarak kullanmaya ilişkin açık rıza verdiyseniz, rızanızı iptal ettiğiniz zamana kadar verileriniz saklanacaktır.

Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni her zaman değiştirme hakkımızı saklı tutarız.